BULETIN INFORMATIV

Conform art.5, alin. (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu completarile si modificarile ulterioare

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SC CITADIN SA pot fi accesate aici link: https://citadinis.ro/pagina-exemplu/

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Structura organizatorica este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor si poate fi vizualizata la urmatorul link: https://citadinis.ro/guvernanta-corporativa/

ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR

Atributiile serviciilor si compartimentelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al organizatiei care poate fi accesat aici: https://citadinis.ro/organizare/

CONDUCEREA

Informatiile referitoare la conducerea SC CITADIN SA le gasiti aici: https://citadinis.ro/organizare/

PERSOANA RESPONSABILA CU FURNIZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Cristian Popescu – sef Informatizare
email: office@citadinis.ro
Telefon: 0745549470

COORDONATELE DE CONTACT ALE SC CITADIN SA

Identificare:

DENUMIRE: S.C. CITADIN S.A. IASI

FORMA JURIDICA : Societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat

STRUCTURA ACTIONARIATULUI : Actionar unic Consiliul Local Municipal Iasi

NUMAR DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI : J 22/2176/27.11.2003

COD UNIC DE INREGISTRARE : 15946407

ATRIBUT FISCAL : RO din 28.11.2003

SEDIUL SOCIAL : IASI, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.32 C

Contact:

telefon: 0232 240880

Fax: 0203 240884

Tel comandament : 0232 236000

e-mail: office@citadinis.ro

site: link Citadin Iasi

Program lucru: de luni pana vineri intre orele 8.00 si 16.00

Program audiente :director general (inginer sef ): in fiecare joi intre orele 10.00 si 12.00, Iasi. B-dul Tudor Vladimirescu , nr. 32C.

INFORMATII FINANCIARE

Informatii referitoare la sursele financiare, bugetul şi bilanţulcontabil se gasesc  aici link : https://citadinis.ro/guvernanta-corporativa/

MISIUNEA SI OBIECTIVELE ORGANIZATIEI

Link : https://citadinis.ro/misiunea-si-obiectivele/

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Link : https://citadinis.ro/acces-la-informatii-de-interes-public/

LISTA CUPRINZND DOCUMENTELE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

Link: https://citadinis.ro/acces-la-informatii-de-interes-public/

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI ORGANIZATIEI IN SITUATIA IN CARE PERSOANA CARE A SOLICITAT INFORMATIA DE INTERES PUBLIC SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Este reglementata de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 , cu completarile smodificarile ulterioare . Modelele de formulare de reclamatii se pot accesa aici link: https://citadinis.ro/acces-la-informatii-de-interes-public/

Potrivit acestor acte normative persoana care considera ca i s-a incalcat dreptul de acces la informatii de interes public  poate depune reclamaţie  administrativa la conducătorul  instituţiei în termen de 30 de zile de la data la care a luat la cunostinta refuzul tacit sau explicit de furnizare a datelor solicitate.

In urma cercetarii   administrative ,in situatia in care  reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante  în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Daca solicitantul se considera in continuare lezat  în drepturile sale, prevăzute de lege,  poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului  in care autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda la solicitarea informatiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, dupa caz, cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii ( în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării-  la art. 7 din Legea 544/2001).