ANUNŢ PUBLIC

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativa ,organizează în data de 23 iunie 2015 prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor constituită prin H.C.L. nr.142/2013, selecţia prealabilă în vederea desemnării a 5 membri în Consiliul de administraţie al S.C. ”CITADIN” S.A. Iaşi.

Procedura de evaluare prealabilă cuprinde două etape:

  • etapa I - selectia dosarelor,
  • etapa a II-a - interviul, pentru candidatii declarati admisi dupa etapa I.

 

 1) Pentru depunerea candidaturii persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții :          

Condiții generale :

· cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

· cunoscătoare a limbii române la nivel avansat (scris şi vorbit);

· experiență managerială dobândită prin ocuparea unor funcții de conducere;

· capacitate deplină de exerciţiu si integritate morală;

· starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu max.1 lună înainte de aplicație;

· nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

· nu este cercetată și/sau urmarită penal, nu este judecată sau condamnată definitiv într-un dosar penal pentru săvârşirea vreunei infracţiuni

· nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

· studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

 

 2) Criterii de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie:

· cunoștinte cu privire la bune practici de guvernanță corporativă;

· bune competențe interpersonale;

· cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice;

· cunoașterea unei limbi de circulație internațională, constituie avantaj;

· studii/experiența relevantă în domeniul construcții drumuri, constituie avantaj;

· experiență în elaborarea/implementarea de strategii corporative, constituie avantaj;

· abilităţi manageriale (gândire strategică, eficiență în raționament, foarte bune abilităţi de comunicare (scris şi vorbit), de organizare și negociere și de susținere argumentată a opiniilor proprii, orientare către rezultate, capacitate de decizie și de asumare a acesteia).

 

 3) Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

· Cerere de înscriere ce va cuprinde un OPIS al documentelor depuse

 

· C.V. european de tip EuroPass și scrisoare de intenție, în original

· act de identitate (carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea)- copie, conform cu originalul

· documente care atestă nivelul studiilor, certifică efectuarea unor specializări şi dovedesc îndeplinirea condiţiilor generale și/sau specifice, copie, conform cu originalul

· copie carnet de muncă/documente doveditoare;

· dovada numirii în calitate de administrator/manager, după caz;

· *declaratie pe proprie răspundere care să confirme faptul ca nu se afla in conflict de interese conform prevederilor Legii 215/2001, Legii 161/2003, Legii 393/2004, Legii 176/2010 si a Legii 144/2007 si care sa ateste sau nu statutul de „independent” in sensul Art.138² din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, legalizata prin notariat;

· cazier judiciar, original;

· adeverinta medicala de la medicul de familie, original

 

Nota:  actele prevăzute mai sus care nu sunt legalizate , se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, 

Dosarele de participare se depun, în plic închis și sigilat, până la data de 22 iunie 2015, ora 12, la secretariatul SC CITADIN SA Iași, bld. Tudor Vladimirescu nr. 32C.

             Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0232/240880, int. 121, 0751/048283 sau pe site-ul www.citadinis.ro.

 

Modelele declaraţiilor solicitate pot fi descarcate de aici:

 

 

Smart Gallery by posicionamiento en google

Additional information